KONFERENCIA Doba popolnicových polí a doba halštatská

Archeologický ústav SAV v Nitre; Katedra archeológie, FiF UK v Bratislave a Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV Vás pozývajú na XV. MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU

Doba popolnicových polí a doba halštatská“,

ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 19. októbra 2018 na zámku Smolenice (okres Trnava).

PROGRAM Doba popolnicových polí TU